CLEAS

collaborative law | effective amicable solutions
právo spolupráce | advokáti pro mimosoudní řešení sporů

English

Arbitráž - rozhodčí řízení

 • rozhodčí řízení se nejvíce blíží řízení soudnímu – litigaci
 • je upraveno zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů v účinném znění
 • řízení je zahajováno na písemný návrh
 • za řízení je placen poplatek, obvykle 3% z hodnoty předmětu sporu
 • v rozhodčím řízení je na základě sjednané rozhodčí smlouvy rozhodováno o majetkových sporech, kde by jinak byla dána pravomoc soudu, a ve sporech, kde lze uzavřít smír
 • rozhodčí smlouva (doložka) může uzavřena jak pro spory budoucí, tak pro spory již mezi stranami existující
 • rozhodce je soukromá osoba, musí být na účastnících nezávislý a nestranný
 • spor může rozhodovat buď zákonem zřízený stálý rozhodčí soud nebo rozhodce ad hoc
 • výsledkem rozhodčího řízení je pro strany sporu závazný rozhodčí nález, jehož vykonatelnosti se oprávněná strana může domáhat
 • rozhodují 1- 3 rozhodci, řízení může být stranami sjednáno jako jednoinstanční bez možnosti přezkoumání
 • řízení je neveřejné, rozhodce je vázán mlčenlivostí
 • rozhodčí řízení se koná v místě dohodnutém stranami, nejde-li o rozhodnutí před tzv. stálým rozhodčím soudem
 • strany mají v rozhodčím řízení rovné postavení a musí jim být dána plná příležitost k uplatnění svých práv
 • jednání je zpravidla ústní
 • na základě výslovné dohody stran nemusí být nález odůvodněn
 • po dohodě stran rozhodce nemusí rozhodovat na základě příslušného hmotného právního předpisu, ale podle zásad spravedlnosti, tzv. ekvity
 • rozhodčí nález je prozatím v rámci alternativních řešení jediným mezinárodně uznávaným a vykonatelným titulem
 • rozhodčí řízení ulehčuje a urychluje situaci stranám, kterým opravdu jde o nalezení pomoci ve sporu
 • na mezinárodním poli je Česká republika vázána Evropskou úmluvou o obchodní arbitráži publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 176/1964 Sb., Úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů uzavřenou v New Yorku 10.6.1958, publikovanou ve Sbírce zákonů pod č. 74/1959 Sb.

Co je cleas a kontakty   Na hlavní stránku
     
  © 2010 cleas | JUDr. Stanislava Bukáčková | JUDr. Anna Márová, LLM | JUDr. Eva Ropková, LL.M. | JUDr. Lenka Žídková