CLEAS

collaborative law | effective amicable solutions
právo spolupráce | advokáti pro mimosoudní řešení sporů

English

Litigace

 • litigace neboli soudní řízení představuje autoritativní řešení sporné záležitosti klientů formou řízení vedeného před soudem
 • jde o proces definovaný a závazně upravený právními předpisy (např. občanským soudním řádem, soudním řádem správním, trestním řádem)
 • pro soudní řízení je charakteristické, že se žalobce žalobou domáhá, aby soud žalovanému uložil povinnost plnit, popř. autoritativně určil, komu svědčí právo
 • strany sporu předkládají soudu svá tvrzení a navrhují důkazy k jejich prokázání
 • po provedeném dokazování soud vše, co bylo v průběhu řízení zjištěno, zhodnotí a vydá ve věci rozhodnutí, jehož součástí je i rozhodnutí o úhradě nákladů řízení, které obvykle nese ten účastník sporu, který byl neúspěšný
 • v případě, že povinnost uložená pravomocným rozhodnutím nebude splněna dobrovolně, lze jej vykonat soudně nebo lze na jeho základě vést exekuční řízení


Řešení záležitosti klienta litigací přichází do úvahy zejména tam, kde

 • již byly vyčerpány všechny možnosti mimosoudního řešení a mimosoudní formy řešení byly neúspěšné
 • druhá strana sporu je nekontaktní, neznámého pobytu nebo se řešení účelově vyhýbá
 • není obecně možné eventuálně vhodné z důvodů na straně klienta řešit záležitost mimosoudně (např. domácí násilí)
 • povaha záležitosti mimosoudní řešení vylučuje (např. trestní řízení)
 • klient na soudním řešení z čistě osobních důvodů trvá


Výhody litigace

 • výsledkem je autoritativní vykonatelné rozhodnutí, k jehož splnění může být povinná strana donucena
 • záležitost je definitivně rozhodnuta, o téže věci se nemůže v budoucnu konat nové řízení


Nevýhody litigace

 • obvykle časová náročnost (průtahy řízení vyvolané druhou stranou nebo zahlceností soudního systému, podáváním opravných prostředků, řádných i mimořádných)
 • ač je v mnoha případech žalobce v právu, až do konce mnohaletého sporu nese zátěž soudního poplatku – u sporů na plnění 4% hodnoty předmětu sporu
 • zhoršení vztahů mezi účastníky sporu, mnohdy definitivní konec spolupráce
 • soud v civilním sporném řízení nehledá pravdu, neřeší spravedlnost, posuzuje pouze předložená a prokazovaná skutková tvrzení
 • zklamání v důsledku mnohdy nerealistických očekávání stran sporu
 • finanční nákladnost (náklady se obvykle počítají podle hodnoty předmětu sporu a zahrnují soudní poplatek, náklady důkazů, náklady právního zastoupení)

Co je cleas a kontakty   Na hlavní stránku
     
  © 2010 cleas | JUDr. Stanislava Bukáčková | JUDr. Anna Márová, LLM | JUDr. Eva Ropková, LL.M. | JUDr. Lenka Žídková