CLEAS

collaborative law | effective amicable solutions
právo spolupráce | advokáti pro mimosoudní řešení sporů

English

Mediace

 • zákonem v České republice dosud neupravený, nicméně v praxi již poměrně dobře ukotvený proces řešení konfliktů za aktivní účasti všech stran
 • mediační proces řídí a za jeho vedení je odpovědný nestranný mediátor
 • mediace je neveřejná a dobrovolná  mediace předpokládá osobní účast všech stran
 • strany mohou, ale nemusí být zastoupeni právními zástupci
 • právní zástupci stran se samotného procesu mediace nemusí osobně účastnit, v takovém případě s nimi strany však mohou kdykoliv v průběhu mediace konzultovat (např. telefonicky), či jim předložit ke kontrole až obsah mediační dohody před jejím uzavřením
 • pokud vyvstane potřeba, je možno využít odborných znalostí příslušných specialistů (znalci, tlumočníci, psychologové, ekonomové, apod.)
 • strany, stejně jako mediátor, se zavazují ke smluvní povinnosti mlčenlivosti ohledně informací získaných v průběhu mediace
 • je-li mediátorem advokát, jeho povinnost mlčenlivosti vychází přímo ze zákona o advokacii
 • cílem mediace je dosažení oboustranně výhodné dohody, která ošetřuje zájmy obou stran
 • výsledek mediace, tedy obsah dohody, je výlučně v dispozici stran
 • mediaci lze aplikovat v průběhu zahájeného soudního řízení i mimo soudní řízení
 • mediační dohoda bývá často i podkladem pro rozhodnutí soudu (např. uzavření smíru v již zahájených soudních řízeních nebo jako podklad pro věci, které soudní rozhodnutí vyžadují ze zákona, jako je tomu kupř. u rozhodnutí ve věcech výchovy a výživy nezletilých dětí)
 • mediace není vhodná pro řešení všech případů, vyloučena je zejména za situace, kdy se objevila duševní porucha některé ze stran nebo násilí

Co je cleas a kontakty   Na hlavní stránku
     
  © 2010 cleas | JUDr. Stanislava Bukáčková | JUDr. Anna Márová, LLM | JUDr. Eva Ropková, LL.M. | JUDr. Lenka Žídková