CLEAS

collaborative law | effective amicable solutions
právo spolupráce | advokáti pro mimosoudní řešení sporů

English

Collaborative law - právo spolupráce

Co je metoda collaborative law – práva spolupráce (dále jen metoda CL)

Metoda CL je nejnovější metodou mimosoudního řešení sporů (ADR). Vznikla začátkem 90. let 20. století v USA. Primárně byla používána při řešení rozvodových a rodinných sporů.

Metoda CL se postupně rozšířila po celých USA, dále do Kanady, Austrálie, Hong Kongu, Japonska, Švýcarska, Rakouska, Severního Irska, Francie, Velké Británie, Itálie, Nizozemí, Německa, Izraele, Španělska, ČR i SR.

Metoda CL našla logické využití i v řešení sporů v dalších oblastech práva. Zároveň vzniklo i interdisciplinární hnutí, kde se do řešení sporů kromě advokátů mohou zapojit i další specialisté (např. finanční poradci, psychologové, atd.).

Přirozený obrat od soudního řešení sporů ke konstruktivní dohodě nabývá na stále větším významu a má stále širší dopad.

Řešení sporů metodou CL je komplexnější než soudní cesta. Oproti soudnímu řízení zohledňuje i potřeby a zájmy stran. Umožňuje účastníkům pochopit pohnutky, motivy a situaci druhé strany a být sám druhou stranou pochopen. Win –Win výsledek umožňuje zachování vztahů a spolupráci klientů pro futuro. Jedná se o strukturovaný, dobrovolný, nekonfrontační postup v řešení problémů, k němuž se rovnoprávné strany s vědomím závaznosti a vlastní odpovědnosti za jeho výsledek zaváží Strany mohou v kterékoli fázi procesu svou účast ukončit, jsou však vázány mlčenlivostí a pro CL advokáta platí diskvalifikační doložka Proces je založen na týmové práci, plném zpřístupnění rozhodných informací, na poctivém jednání, respektu, zdvořilosti. Je neveřejný a předpokládá osobní účast klientů při jednání. Aplikace metody CL umožňuje účastníkům sporu udržet si kontrolu nad kvalitou vzájemných vztahů tím, že jim umožní aktivní roli v řešení jejich sporu.

Metoda CL jako strukturovaný proces

předpokladem použití metody CL je dobrovolná dohoda stran sporu o aplikaci této metody a vyhledání advokáta se specializací na collaborative law – právo spolupráce každá strana sporu zvolí svého advokáta – kvalifikovaného odborníka v CL (dále jen CL advokát), s nímž si mandátní smlouvou dohodne faktické i finanční podmínky poskytnutí právní služby počátek řešení sporu není podmíněn doručením písemné žaloby neplatí se žádný poplatek za zahájení řízení jednání probíhá v čase a místě dohodnutém klienty účastníci a CL advokáti poté přistoupí k uzavření Smlouvy účastníků a CL advokátů o řešení sporu za pomoci metody CL Smlouva mimo jiné obsahuje i tzv. diskvalifikační doložku. Pokud nedojde k vyřešení sporu metodou CL, CL advokát není oprávněn v jakémkoli dalším řízení klienta zastupovat, ani v téže věci svědčit další průběh vedou v rámci oddělených i společných jednání CL advokáti podle předem stanoveného plánu CL advokáti vytvoří osnovu jednání, v níž sestaví především přehled zájmů, možností, potřeb obou stran cílem procesu je dosažení a sepsání vyvážené dohody v případě potřeby CL advokáti zajistí vykonatelný titul formou soudního schválení dohody, notářským zápisem, apod.

Klasické právní zastoupení   Metoda práva spolupráce
     
 
     

Při soudním jednání jsou strany často pasivní, po poskytnutí dostupných informací přenášejí odpovědnost za výsledek soudního řízení na advokáta.

 

Strany jsou systémem smluv zavázány a motivovány k vzájemné co možná nejefektivnější vzájemné komunikaci. Strany komunikují mezi sebou navzájem, aktivně se zapojují do řešení sporu a jsou to ony, kdo se rozhoduje pro určitou variantu komplexního a kreativního řešení. Je to jejich řešení a proto za výběr řešení nesou odpovědnost.

     

Kdy je aplikace metody CL nevhodná?

U případů stalkingu, bossingu, mobbingu, domácího násilí, osobnostních poruch klientů je-li zjevný nepoměr v postavení stran (submisivita, agresivita) má-li být procesu zneužito k zakrytí spáchání trestného činu, jeho přípravy, pokusu o spáchání nebo skrytí pokračujícího trestného činu jde-li o snahu řešit v rámci CL metody zneužívání, zanedbání péče, opuštění nebo vykořisťování týkající se dítěte či seniora.


Co je cleas a kontakty   Na hlavní stránku
     
  © 2010 cleas | JUDr. Stanislava Bukáčková | JUDr. Anna Márová, LLM | JUDr. Eva Ropková, LL.M. | JUDr. Lenka Žídková